• باتری Samsung Galaxy S4 اورجینال
  تومان 146,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Samsung Galaxy 7102, Samsung Galaxy 7106, Samsung Galaxy Grand 2, Samsung Galaxy S4 NFC
  • کد باتری : B600BE
  • مدل : Samsung Galaxy S4 NFC
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2600mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری Samsung Galaxy S4 اورجینال
  تومان 129,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Samsung Galaxy 7102, Samsung Galaxy 7106, Samsung Galaxy Grand 2, Samsung Galaxy S4
  • کد باتری : B600BE
  • مدل : Samsung Galaxy S4
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2600mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری Samsung Galaxy S5 اورجینال
  تومان 132,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Samsung Galaxy EB-BG900BBC, Samsung Galaxy G900, Samsung Galaxy i9600, Samsung Galaxy S5
  • کد باتری : EB-BG900BBC
  • مدل : Samsung Galaxy S5
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.8
  • ظرفیت : 2800mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : شش ماهه
  بیشتر +
 • باتری Samsung Galaxy S5233
  تومان 47,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Samsung Galaxy AB603443CA, Samsung Galaxy Pixon12, Samsung Galaxy S5233, Samsung Galaxy Star M8910
  • کد باتری : AB603443CA
  • مدل : Samsung Galaxy S5233
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 1000mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : شش ماهه
  بیشتر +
 • باتری Samsung Galaxy S6 Edge Plus اورجینال
  تومان 124,000
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : EB-BG928ABE
  • مدل : Samsung Galaxy S6 Edge Plus
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.85
  • ظرفیت : 3000mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری Samsung Galaxy S6 Edge اورجینال
  تومان 123,000
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : EB-BG925ABE
  • مدل : Samsung Galaxy S6 Edge
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.85
  • ظرفیت : 2600mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری Samsung Galaxy S6 اورجینال
  تومان 126,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Samsung Galaxy G920, Samsung Galaxy S6
  • کد باتری : EB-BG920ABE
  • مدل : Samsung Galaxy S6
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.85
  • ظرفیت : 2550mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری Samsung Galaxy S7 Edge اورجینال
  تومان 124,000
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : EB-BG935ABE
  • مدل : Samsung Galaxy S7 Edge
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.85
  • ظرفیت : 3600mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری Samsung Galaxy S7 اورجینال
  تومان 118,000
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : EB-BG930ABE
  • مدل : Samsung Galaxy S7
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.85
  • ظرفیت : 3000mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری Samsung Galaxy S8 Plus اورجینال
  تومان 143,000
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : EB-BG955ABA
  • مدل : Samsung Galaxy S8 Plus
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.85
  • ظرفیت : 3500mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری Samsung Galaxy S8 اورجینال
  تومان 120,000
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : EB-BG950ABE
  • مدل : Samsung Galaxy S8
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.85
  • ظرفیت : 3000mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری Samsung Galaxy S9 Plus اورجینال
  تومان 130,000
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : EB-BG965ABE
  • مدل : Samsung Galaxy S9 Plus
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.85
  • ظرفیت : 3500mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری Samsung Galaxy S9 اورجینال
  تومان 124,000
  ویژگی‌های محصول
  • کد باتری : EB-BG960ABE
  • مدل : Samsung Galaxy S9
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.85
  • ظرفیت : 3000mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری Samsung Galaxy Star Pro اورجینال
  تومان 72,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Samsung Galaxy B100AE, Samsung Galaxy S7262, Samsung Galaxy Star Pro
  • کد باتری : B100AE
  • مدل : Samsung Galaxy Star Pro
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 1500mAh
  • کیفیت : اورجینال
  • گارانتی : یک ساله
  بیشتر +
 • باتری Samsung Galaxy Tocco Ultra
  تومان 46,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Samsung Galaxy B3210, Samsung Galaxy B3310, Samsung Galaxy C3050, Samsung Galaxy J600, Samsung Galaxy J608, Samsung Galaxy L600, Samsung Galaxy S8300
  • کد باتری : AB533640BU
  • مدل : Samsung Galaxy Tocco Ultra
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 880mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : شش ماهه
  بیشتر +
 • تومان 46,000
  ویژگی‌های محصول
  • اشتراکات : Samsung Galaxy S3310, Samsung Galaxy S7330, Samsung Galaxy U900
  • کد باتری : AB653039CU
  • مدل : Samsung Galaxy U900
  • ساختار : Li-Ion
  • ولتاژ : 3.7
  • ظرفیت : 880mAh
  • کیفیت : خوب
  • گارانتی : شش ماهه
  بیشتر +
Call Now Button